Xtech

EXML
  
CSV
New
Xtech
SKU: CS512GNC11 | MPN: XTQ-203
Attributes
 • All black
 • pc case 600W ps logo
New
Attributes
 • USB 2.0
 • 1.8 m
 • black
New
Attributes
 • 1.8 m
 • latched
 • black
New
Xtech
SKU: AB004XTK87 | MPN: XTC-550
Attributes
 • VGA
 • White
New
Attributes
 • USB 2.0
 • 1.8 m
 • black
New
Attributes
 • USB 3.0
 • 11.9 cm
 • black
New
Xtech
SKU: CS513GNC05 | MPN: XTQ-200
Attributes
 • ATX
 • pc case 600W ps
Available in kit.
Xtech
SKU: CS513XTK02 | MPN: XTQ-201
Attributes
 • Black and red
 • pc case 600W ps logo
Xtech
SKU: CS511XTK06 | MPN: XTQ-100
Attributes
 • All black
 • pc case 600W ps logo
Xtech
SKU: AB004XTK90 | MPN: XTG-211
Attributes
 • 4 pin USB Type A
 • 1 m
 • 3ft
Xtech
SKU: AB004XTK93 | MPN: XTG-214
Attributes
 • USB charger
Xtech
SKU: MM004XTK70 | MPN: XTG-215
Attributes
 • Wired
 • 3.5mm 1m/3ft
Xtech
SKU: AB004XTK94 | MPN: XTG-216
Attributes
 • 4 pin USB Type A
 • 1 m
 • 3 ft
Xtech
SKU: AB004XTK91 | MPN: XTG-212
Attributes
 • Mini-phone stereo 3.5 mm
 • 1m/3ft
Xtech
SKU: ID011XTK10 | MPN: XTM-410
Attributes
 • 6 buttons
 • wired
 • USB
Xtech
SKU: AB004XTK95 | MPN: XTC-362
Attributes
 • DVI / 17 pin analog DVI
 • 15 pin HD D-Sub (HD-15)
 • DVI (m) to VGA (f)
 
Click to start chat